โรงเรียนบ้านเนินทอง
หมู่ที่ 6 ถนนลำนารายณ์ - วังม่วง บ้านเนินทอง  ตำบลแก่งผักกูด  อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
เบอร์โทรศัพท์ 0895323285
ผู้บริหาร

นายประเสริฐ สุดโลก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2017
ปรับปรุง 17/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 26992
Page Views 28143
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเนินทอง  ตั้งอยู่  เลขที่  172  หมู่  2  ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี        ได้เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2518 โดยเป็นสาขาของ โรงเรียนบ้านท่ากรวด ใช้ศาลาการเปรียญวัดเนินทองเป็นสถานที่เรียน ชาวบ้านได้ช่วยกันสละทรัพย์ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ-เก้าอี้ ครู-นักเรียน กระดานดำ โดยมี นายประสิทธิ์   โครตวงษ์จัทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครู เป็นครูผู้สอนคนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินจ้าง นายบัวรินทร์   วิชานา กับนายวิเชียร- ดนตรี ในอัตราเดือนละ 450 บาท เป็นครูสอนนักเรียนจนถึงปี 2520 ครุลาออกหมดจึงไม่มีครูสอน นักเรียนต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านคลองสาริกาเขตอำเภอพัฒนานิคม  และโรงเรียนบ้านท่าหลวงเขตอำเภอ       ชัยบาดาล (ในสมัยนั้น)

          ต่อมาปี พ.ศ.2522 ชาวบ้านเนินทองโดยการนำของผู้ใหญ่ศรีไพร  สีจำปา ได้ขออนุญาตทางราชการเปิดโรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยอ้างเหตุผล หมู่บ้านอยู่ห่างไกลกับหมู่บ้านอื่น นักเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่อื่นด้วยความยากลำบาก ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อ ซื้อที่ดินราคาถูกจากนายเหลือ – นางจำลอง บุญศิริ จำนวน 16 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา และช่วยกันสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น จำนวน 1 หลัง (ใช้งบประมาณ 8,000 บาท) ทางราชการจึงอนุญาตให้เปิดโรงเรียนเป็นทางการเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2522 (ตามประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนประชาบาล ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2522) โดยทางราชการได้ส่ง นายสมโภชน์   วาโย ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ (ตามหนังสือ ส่วนกิ่งอำเภอท่าหลวง ที่ ลบ.58/809 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2522 ) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน จำนวน 46 คน สังกัดหมวดการศึกษากิ่งอำเภอท่าหลวง องค์การบริหารส่วนกิ่งอำเภอท่าหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

          ปัจจุบันปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเนินทอง เปิดสองตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน มีนายประเสริฐ   สุดโลก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน 2 คน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น 3 จำนวน 1 คน